Jumat, 30 Oktober 2020
Sastra & Humor
Esey

Neuleuman Mushaf Sundawi

Jumat, 18 Maret 2016

KISUTA.com - Waktu munggaran dibaladah kana wanda tulisan, Al Qur’an ditulis dina korma, tulang atawa batu, tuluy mekar jadi wangun mushaf nu kalintang endahna. Runtuyan tampilan Al Qur’an minangka kitab antukna jadi salasahiji bentuk seni Islam nu teu leupas tina kamekaran dunya kaligrafi katut bentuk seni rupa saperti dina arsitektur masjid jeung madrasah, kaasup dina seni iluminasi Kitab Al Qur’an. Dina mangsa Kalifah Usman bin Affan (644-655 M), ayat-ayat nu meunang ngumpulkeun teh ditulis deui tur dibeungkeut dina bentuk mushaf nu bisa dipertanggungjawabkeun.

Luyu jeung mingkin ngalegaanana wilayah kakawasaan Islam jeung nu ngagemna ge lain ukur bangsa Arab, dina jaman Abdul Malik bin Marwan (685-705 M), Al Qur’an mingkin disampurnakeun kalawan dibere tanda-tanda samodel titik di handap atawa di luhureun huruf. Pikeun nyinglar kasalahan lagu maca tur ngama’naanana, oge ditambahan ku harokat jeung tanda-tanda sejenna minangka tanda panjang atawa pondok. Eta kamekaran ge ngawarnaan kahirupan seni Islam nu nyoko unsur seni lokal, kaasup di Tatar Sunda, salila teu mengpar tina ajaran Islam nu sumberna teh Al Qur’an.

Unsur-unsur lokalitas Sunda nu ngadumanis jeung seni Islam teh saenyana mah nyoko tina ajen tauhid minangka cecekelan jatidiri seni Islam nu hakiki. Dina seni mushaf, ngadumanisna kaendahan antara kaparigelan khattar (kaligrafer) jeung katapisan fannan al zakhrofy (iluminator), antukna ngalahirkeun karya nu sampurna katut monumental. Tina perspektif sajarah Islam di Jawa Barat mah, Al Qur’an jeung Mushaf Sundawi teh minangka karya nyata tur wujud mikacinta Al Qur’an nu geus ngakar ti saprak Islam mekar di Pasundan.

Al Qur’an Mushaf Sundawi nu aya di Pusdai, Kota Bandung teh tetela mushaf nu wangun tulisanana nyoko kana kaidah baku Rasam usmani. Jenis tulisan ngagunakeun khat naskhi, tsulutsi, jeung kufi. Iluminasinya minangka wujud inspirasi tina kabeungharan hias-ornamen Jabar nu sacara sosio-kultural mah kawengku dina budaya Pasundan. Kitu deuih, stilasi ragam hias rupa-rupa jenis pepelakan has Jabar teh jadi bentuk ornamen-ornamen atawa iluminasi nu unik tur mibanda karakter sundawi.

Dina Mushaf Sundawi, ngadumanisna teks wahyu (Al Qur’an) jeung budaya Sunda, midangkeun harmoni nu saimbang antara zikir jeung pikir masarakat Jabar. Transformasi spiritualitas Islam dibeungkeut dina wujud visualisasi khat tur sacara estetis ngadumanis jeung ornamen has Jabar. Ku kituna, konotasi sundawi dina atribut Al Qur’an Mushaf Sundawi teh istilah nu patali jeung konsep desain sarta tatanan iluminasi nu diterapkeun dina sakur lambar kaca mushaf.

Sacara prinsip, aya dua jenis sumber inspirasi jeung dasar desain eta mushaf. Kahiji, referensi tina motif islami Jabar, saperti mamolo masjid, motif batik, ukiran mimbar, mihrab, jeung artefak sejenna. Eta motif-motif teh teu mibanda sipat anthropomorfis (bentuk jalma) atawa zoomorphis (bentuk sasatoan). Kadua, desain nu sumberna tina sababaraha jenis flora has Jabar kayaning gandaria jeung patrakomala. Ku kituna, wujud Al Qur’an Mushaf Sundawi teh ngawengku meh sakabeh desain, boh dina kaligrafi boh dina iluminasina.

Sakumaha ilaharna widang iluminasi nu boga ciri mandiri, sistim kaligrafi dina Al Qur’an Mushaf Sundawi ge dirarancang kalawan midangkeun tampilan nu unik. Najan kitu, eta tampilan teh teu mengpar tina katangtuan standarisasi Kementerian Agama RI. Samalah, Al Qur’an standar Indonesia nu ditashih lajnah pentashih, jadi cecekelan lagu nuliskeunana tur notog kana Rasam Usmani, nyaeta Mushaf Usmani nu jadi cecekelan panulisan Al Qur’an di sakuliah dunya.

Dina spesifikasina, sakur kaca diwengku ku 15 baris, iwal ti kaca-kaca istimewa saperti Ummul Qur’an (Surat Al Fatihah jeung awal Surat Al Baqarah), Nisful Qur’an (awal Surat Al Kahfi), jeung Khatmul Qur’an (kaca ahir Surat Al Falaq tur Surat An Nas), nu diluyukeun jeung bentuk katut ukuranana. Sakur juz ngawengku 24 kaca, iwal ti juz 1, 15, 19, jeung juz 30, nu kacana leuwih loba. Eta jumlah kaca nu leuwih loba teh sangkan babari lagu macana, sarta nu macana ge matak tumaninah.

Khat naskhi ngagunakeun tinta hideung pikeun matan (teks inti). Sedengkeun judul surat dina boks nyaeta khat kufi make emas murni tur outline hideung. Sakur lafad Alloh jeung wakof, ilaharna ditulis make tinta beureum. Bismillah dina awal Surat Al Kahfi, Surat Al Falaq, jeung Surat An Nas, ngagunakeun khat tsulutsi, luyu jeung bentuk widang tur ruang nu melengkung. Sangkan babari lagu neang ayat, dina ngaran surat dina sakur kaca dilengkepan ku nomer surat. Kitu deuih ngaran juz sarta nomer juz. Duanana ditempatkeun di belah handap.

Dina bagean iluminasi minangka karya seni nu ilahar aya dina seni kaligarfi, unsur gubahan ruang iluminasi dina Mushaf Sundawi diwengku ku bagean tiara (makuta), bingkai, tanda-tanda baca, jeung sumber ragam hias iluminasi. Makuta sumberna tina bentuk mamolo Masjid Banten jeung Cirebon, kalawan hiasan masjid nu ditempatkeun dina puncak masjid. Eta konsep diterapkeun dina tiara Al Qur’an Mushaf Sundawi, ku sabab mamolo teh dalit jeung konsep wangunan arsitektur tradisional masjid di Jabar. Eta gubahan ruang teh minangka tempat midangkeun ragam hias Jabar nu disusun mageran ayat-ayat suci Al Qur’an. Boga maksud ngarojong kana ma’na eta ayat-ayat, oge nembongkeun jatidiri Jabar.

Tanda-tanda baca, lian ti ngebrehkeun fungsi tanda-tanda baca, oge minangka unsur-unsur nu masieup Mushaf Sundawi. Sumber ragam hias iluminasi nu nyoko tina motif-motif tradisional, dimekarkeun tur diadumaniskeun jeung sumber raga hias Jabar sejenna. Aya 17 desain wilayah budaya, tilu desain husus nu ngahias halaman Ummul Qur’an, Nisful Qur’an, Khotmul Qur’an, jeung kaca-kaca tambahan.

Demi ragam hias wilayah budaya katut juz teh ngawengku Motif Teh I (juz 1 jeung 18); Motif Banten (juz 2, 19); Motif Teh II (juz 3, 20); Motif Bogor, Sukabumi, Cianjur, Tangerang, Betawi (juz 4, 21); Motif Indramayu (juz 5, 22); Motif Cirebon (juz 6, 23); Motif Padi (juz 7, 24); Motif Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang (juz 8, 25); Motif Banjar, Ciamis (juz 9, 26); sarta Motif Tasikmalaya (juz 10, 27).

Ari motif nu lianna nyaeta Motif Kina (juz 11, 28); Motif Garut (juz 12, 29); Motif Sumedang (juz 13, 30); Motif Bandung (Patrakomala) dina juz 14; Gandaria (juz 15); Hanjuang (juz 16); Motif Kuningan, Majalengka, Cirebon, Indramayu (juz 17); Motif Jabar 1 (Ummul Qur’an); Motif Jabar 2 (Nisful tur Khotmul Qur’an); sarta Motif Serang, Lebak, tur Pandeglang dina kaca tambahan.

Eta Al Qur’an Mushaf Sundawi nu rengse dijieun Januari 1997 teh, dipiharep jadi inspirasi tarekah ngalarapkeun kahirupan jeung ajen-inajen spiritualitas Islam di Tatar Pasundan. Kitu deuih, inspirasi iluminasi nu nyoko tina kabeungharan ornamen-hias Jabar, oge dipiharep jadi wahana kakuatan geusan nyanghareupan kamekaran jaman sarta globalisasi. Kalintang pentingna pikeun urang malar tetep pengkuh kana ajaran agama katut kapribadian bangsa. Rupa-rupa kandungan mulia papagon agama sarta saniskara ekspresi kabeungharan budaya Jabar nu aya dina Mushaf Sundawi, sing mampuh ngailhaman tarekah ngawujudkeun tatanan kahirupan nu harmonis tur mibanda jatidiri nu mandiri.***


BAGIKAN

BERI KOMENTAR